INFORMATION ASSISTANT

Call : 66 841 486 864

Application Development & Implementation

ระบบฐานข้อมูล

ใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยม ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ความเสถียรภาพ ความปลอดภัย และ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง
   

คุณสมบัติที่มี

  • รองรับปริมาณข้อมูลได้จำนวนมากและมีการตอบสนองต่อการใช้งานที่ดีแม้ ขณะปริมาณข้อมูลมาก ๆ
  • รองรับการเชื่อมต่อด้วยซอฟต์แวร์เครื่องมือ (Tools) ที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์การดึงข้อมูลออกมาใช้งานด้านต่าง ๆ เช่นการนำข้อมูลออก (Export) เพื่อทำรายงานสถิติและการวิเคราะห์ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม
  • เป็นเทคโนโลยีที่เข้ากันได้ดีกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นส่วนที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเช่น หน้าจอ รายงาน ซึ่งจะช่วยทำให้งานพัฒนาซอฟต์แวร์ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นการประหยัดต้นทุนในการพัฒนาและทันต่อการใช้งาน
  • การรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ องค์กร เมื่อมีความต้องการแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เพิ่ม สามารถขยายหรือรวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียว (Consolidated) ได้ง่าย

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบ

  • มีเครื่องมีสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrative Tools) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของฐานข้อมูล หรือ DBA : Database Administrator
  • สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการณ์หลาย Platform ทำให้รองรับการขยายระบบสำหรับอนาคตหรือเพื่อสร้างความเสถียรของระบบ
  • สามารถหาเทคโนโลยีอื่นมาสนับสนุน เช่น การทำ High Availability หรือ HA การทำ Load Balance เป็นต้น